Kako exportati Gerber datoteke iz Eagle-a


UVOD

Kako bi mogli izraditi tiskanu pločicu potrebno je napraviti gerber datoteke te ih poslati proizvođaču tiskanih pločica kako bi mogao izraditi tiskanu pločicu. Gerber datoteke su datoteke u kojima se nalaze određeni bitni dijelovi tiskane pločice, kao što su sloj bakra (predstavlja vodove kojima povezujemo komponente), oznake komponenti, pinovi i slično. Kako bi generirali te datoteke u Eaglu prvo moramo provjeriti design rules odnosno pravila koja služe za dizajn pločice, a njih možemo pronaći kod proizvođača pločica.

Ovaj tutorijal prilagođen je kako bi odgovarao za izradu pločica na servisu pcb.e-radionica.com, uključujući design rule-ove te export ispravnih gerber datoteka.

PROVJERA DIZAJNA TISKANE PLOČICE

Kako bi postupak provjere bio olakšan imamo gotov primjer pravila koja možemo preuzeti i iskoristiti za provjeru (link). Ako ne nađemo napravljenu datoteku sa svim pravilima za nekog proizvođača možemo to i sami napraviti, prepisivanjem pravila u Eagle DRC. Da provjerimo odgovara li dizajn pločice pravilima idemo na Tools>>DRC.

SLIKA 1 SLIKA 1

Otvara nam se prozor kao na slici 2 te u njemu možemo mijenjati pravila ili otvoriti DRC datoteku ako ju imamo kao u našem slučaju. Ako nemamo DRC datoteku klikom na određeni tab( Layers, Clearance, Distance, itd.) možemo mijenjati određena pravila. Pošto imamo DRC datoteku( link na početku tutorijala) kako bi ju otvorili kliknemo na pad File te na dnu prozora na Load. Pronađemo gdje je preuzeta datoteka te otvorima DRC datoteku. Te kada ju otvorimo kliknemo na tipku Check (označeno na slici 2).

SLIKA 2 SLIKA 2

Ako je sve dobro napravljeno otvorit će nam se prozor kao na slici te neće biti niti jedna greška. No ako smo nešto krivo napravili imat ćemo grešku te klikom na nju pokazat će nam se na pločici te kad ju popravimo ponovno ćemo pokrenuti DRC sve dok ne riješimo sve greške. Prikaz prozora s greškom dan je na slici 3, te kada ju otklonimo ponovno pokrećemo DRC te nam se otvara prozor u kojem piše da nema grešaka te smo sada spremni za izradu gerber datoteka.

SLIKA3 SLIKA 3

GENERIRANJE GERBER DATOTEKA

Za kreiranje gerber datoteka trebamo job datoteku koja sadrži sve potrebne podatke koji layeri dizajna će biti uključeni u koju gerber datoteku. Job datoteku možemo sami napraviti ili ju možemo preuzeti s interneta, a u našem slučaju imamo gotovu datoteku koju možemo koristiti za većinu slučajeva kada radimo gerber datoteke. Job datoteka se nalazi na linku te ju je potrebno preuzeti. Odabiremo File>>CAM Processor te nam se otvara prozor kao na slici 4 te ćemo unutar njega generirati gerber datoteke.

SLIKA 4 SLIKA 4

Sada treba otvoriti preuzetu job datoteku, a kako bi to napravili treba kliknuti na Load job file te na Open CAM File kao što je prikazano na slici 5. Nakon toga pronađemo datoteku koju smo preuzeli te ju otvorimo.

SLIKA 5 SLIKA 5

Ovdje možemo mijenjati koje layere želimo staviti u koju gerber datoteku, no za primjer ćemo koristiti definirane layere. Kada smo otvorili job datoteku spremni smo za generiranje gerber datoteka, klikom na Process Job pokrećemo generiranje te će nas na početku pitati gdje želimo spremiti generirane datoteke te trebamo odabrati mapu u koju ćemo spremiti datoteke kako bi ih kasnije mogli staviti u zip fajl. Kada je generiranje gotovo u mapi se nalaze sve potrebne datoteke te ih trebamo staviti u zip fajl, te onda taj fajl šaljemo proizvođaču pločica kako bi nam izradio pločicu. Naravno prije slanje treba provjeriti dali imamo sve potrebno, a to možemo učiniti s nekim online gerber viewer-om.