Kako exportati Gerber datoteke iz KiCad-a


Kako exportati Gerber datoteke iz KiCad-a

UVOD

Kako bi napravili tiskanu pločicu potrebno je prvo napraviti shemu u nekom od CAD alata za izradu tiskanih pločica, te nakon sheme napraviti dizajn tiskane pločice te onda gerber fajlove koje možemo poslati proizvođaču kako bi nam izradio tiskanu pločicu. Ovdje ćemo opisati kako iz dizajna u KiCad alatu dobiti gerber fajlove koji su potrebni da bi mogli naručiti tiskanu pločicu.

PROVJERA DIZAJNA TISKANE PLOČICE (DRC)

Kako bi proizvođač mogao napraviti tiskanu pločicu moramo poštivati neka pravila koja ograničavaju neke parametre tiskane pločice( npr. min širina vodova, min širina rupa, itd.). Da bi provjerili zadovoljava li dizajn tiskane pločice ta pravila moramo pokrenuti provjeru(DRC). Da bi pokrenuli provjeru potrebno je u PCB-editoru kliknuti Inspect >>> Design Rules Checker. Nakon toga nam se otvara prozor kao na slici te u njemu trebamo unijeti postavke kako je prikazano te kliknuti na Run DRC. Kada se provjera završi bez grešaka možemo priječi na izradu gerber fajlova, ako postoji koja greška potrebno ju je ispraviti pa ponovno pokrenuti DRC.

SLIKA 1 SLIKA 1)

GENERIRANJE GERBER DATOTEKA

Nakon što smo provjerili dizajn pločice prema određenim parametrima, možemo kreirati datoteke potrebne za proizvodnju tiskane pločice poznatije kao gerber datoteke. Da bi kreirali gerber datoteke u KiCad-u je potrebno kliknuti na File >>> Plot te se onda otvara novi prozor u kojem namještamo postavke za gerber datoteke. Prvo je potrebno odabrati da želimo gerber, zatim odabiremo koje layer-e želimo u gerber datotekama ovisno o tome što smo stavljali na koji layer( na slici 2 su odabrani osnovni layer-i). Kada namjestimo sve postavke kao što je na slici možemo kliknuti na Plot te će se generirati potrebne datoteke.

SLIKA 2 SLIKA 2

Još nam je potrebno napraviti datoteku u kojoj su spremljeni podaci o svim rupama na pločici, a to radimo tako da kliknemo na Generate Drill Files…, na istom prozoru u kojem smo namještali postavke za gerber datoteke te ih generirali. Sada nam se otvara novi prozor u kojemu namještamo postavke prikazane na slici 3 te kliknemo na Generate Drill File, te nam se napravi potrebna datoteka.

SLIKA 3 SLIKA 3

Nakon ovoga imamo sve potrebne datoteke te ih možemo staviti u jednu zip datoteke. Gerber datoteke se nalaze u mapi projekta, a koje sve datoteke je potrebno staviti u zip prikazano je na slici 4. Kada smo to napravili možemo učitati zip datoteku u neki od online gerber viewer-a kao bi provjerili dali nam sve odgovara, te ako odgovara možemo naručiti pločicu.

SLIKA 4 SLIKA 4